Rijkserkende opleiding

Nieuw in Nederland:
Rijkserkenning als yoga instructeur!

Bijscholing voor yogadocenten tot rijksgecertificeerd yoga instructeur

Deze bijscholing heeft 8 contactdagen op de vrijdag, 1x per maand. Start: Amsterdam, Montfoor, Sommelsdijk  In september 2021 

 • Wil je meer erkenning aan je yogadocentschap geven
 • Wil je je verdiepen, professionaliseren en specialiseren in de didactiek van het yogales geven
 • Verbreding van je kennis

Na afloop heb je een rijkserkend diploma waarna je meteen lid kunt worden van het Bodymind Fit platform (een innovatie project gesubsidieerd door het NOC-NSF) waar  je je kunt laten registeren als geregistreerd en erkend docent met Keurmerk.

In de opleiding worden de volgende competenties onderwezen en getoetst:
3.1 Het zelfstandig geven van trainingen en yogalessen
3.3 Het zelfstandig organiseren van een event, workshop
3.4 Het aansturen van assistenten

Klik hier om de Algemene Voorwaarden van deze opleiding te lezen

Klik hier om je direct aan te melden!


Een techniek overstijgende leerstof die voor alle kandidaten behulpzaam is. Voor deze dagen geldt een 100% aanwezigheidsheidsverplichting.
In geval van overmacht wordt er een passende oplossing gezocht die recht doet aan de inspannings verplichting behorend bij de bijscholing.

Annemiek Latour - YogacharyaWat gaan we doen?

 • Lesplannen maken
 • Jaarplanning maken
 • Lesdoelen maken voor je cursisten zowel fysiek doel, mentaal doel, emotioneel doel
 • Geven van lessen
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Organiseren van activiteiten – open dagen/workshop’s
 • Aansturen van een assistent
Lesdagen en tijden: Vrijdag 1x per maand start september t/m juni
10.00 – 16.00 uur in Amsterdam de Yogakerk
Kosten: € 1089,– incl examengeld (€ 150,-)
Thuisuren: 36 uur
Instroomeisen: Alle stromingen welkom,
minimaal 300 uur yogaopleiding (mag bestaan uit bverschillende yogaopleidingen) , VMBO niveau.
Opgeven: yogaopleiding@gmail.com

Download documenten:


 


De volgende onderdelen krijg je les in en wordt je op getoetst:
Kerntaak 3.1:
Geven van lessen
3.1.1 Informeert en betrekt beoefenaars van yoga en ouders/derden

3.1.2 Begeleidt beoefenaars van yoga tijdens lessen

3.1.3 Bereidt lessen voor

3.1.4 Voert uit en evalueert lessen

Kerntaak 3.3:
Organiseren van activiteiten
3.3.1 Begeleidt beoefenaars van yoga bij activiteiten

3.3.2 Bereidt activiteiten voor

3.3.3 Voert uit en evalueert activiteiten

Kerntaak 3.4:
Aansturen van sportkader
3.4.1 Informeert assisterend sportkader

3.4.2 Geeft opdrachten aan assisterend sportkader

3.4.3 Begeleidt assisterend sportkader


Kerntaak 3.1: Geven van lessen
Werkprocessen bij kerntaak 3.1 Beheersingscriteria Resultaat
3.1.1
Informeert en betrekt beoefenaars van yoga en ouders/derden;
 • Informeert en betrekt beoefenaars van yoga bij verloop van de lessen;
 • Stimuleert sportief en respectvol gedrag;
 • Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen
 • Adviseert beoefenaars van yoga over materiaal, voeding en hygiëne;
 • Maakt afspraken met beoefenaars van yoga en ouders/derden;
 • Komt afspraken na;
 • Bewaakt waarden en stelt normen;
 • Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij de beoefenaars van yoga;
 • Handelt in geval van een noodsituatie/ongeluk;
 • Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.
 • De waarden en normen zijn bekend en worden gerespecteerd;
 • De omgang is sportief en respectvol.
3.1.2
Begeleidt beoefenaars van yoga tijdens lessen
 • Houdt rekening met persoonlijke verwachtingen en motieven van beoefenaars van yoga;
 • Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert beoefenaars van yoga;
 • Benadert beoefenaars van yoga op positieve wijze;
 • Past de omgangsvormen en taalgebruik aan de belevingswereld van de beoefenaars van yoga aan;
 • Treedt op als een beoefenaar van yoga zich onsportief gedraagt;
 • Treedt op bij onveilige sportsituaties;
 • Zorgt dat beoefenaars van yoga zich aan de (spel)regels houden;
 • Houdt zich aan de beroepscode;
 • Vertoont voorbeeld gedrag op en rond de sportlocatie.
 • De begeleiding sluit aan bij de beoefenaars van yoga.
3.1.3
Bereidt lessen voor
 • Analyseert beginsituatie gericht op beoefenaars van yoga, omgeving en zijn eigen kwaliteiten als yoga instructeur;
 • Bouwt het jaarplan (chrono)logisch op;
 • Stemt jaarplan af op niveau van de beoefenaars van yoga;
 • Formuleert doelstellingen concreet;
 • Beschrijft evaluatiemethoden en –momenten;
 • Werkt passend binnen het jaarplan lessen uit;
 • Baseert de lesvoorbereiding op het jaarplan;
 • Verwerkt evaluaties in de lesvoorbereiding;
 • Stemt de lesinhoud af op de mogelijkheden van de beoefenaars van yoga;
 • Kiest voor een verantwoorde lesopbouw.
 • De les draagt bij aan het realiseren van doelen op langere termijn (=jaar of cursus).
3.1.4
Voert uit en evalueert lessen
 • Stemt de lesinhoud af op de omstandigheden;
 • Doet oefeningen op correcte wijze voor of maakt gebruik van goed voorbeeld;
 • Geeft feedback en aanwijzingen aan beoefenaar van yoga op basis van analyse van de uitvoering;
 • Leert en verbetert techniek van beoefenaars van yoga;
 • Maakt zichzelf verstaanbaar;
 • Organiseert de les efficiënt;
 • Houdt de aandacht van de beoefenaars van yoga vast;
 • Evalueert proces en resultaat van de les;
 • Reflecteert op het eigen handelen;
 • Vraagt feedback;
 • Verwoordt eigen leerbehoeften.
 • De les is veilig;
 • De les sluit aan bij de mogelijkheden van de beoefenaars van yoga;
 • De les is geëvalueerd.
Kerntaak 3.3 Organiseren van activiteiten
Werkprocessen bij kerntaak 3.3 Beheersingscriteria Resultaat
3.3.1
Begeleidt beoefenaars van yoga bij activiteiten
 • Bewaakt waarden en stelt normen;
 • Treedt op bij onveilige situaties;
 • Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen;
 • Houdt zich aan de beroepscode;
 • Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.
 • De begeleiding sluit aan bij interesse van (potentiële) beoefenaars van yoga;
 • De activiteit verloopt veilig.
3.3.2
Bereidt activiteiten voor
 • Maakt bij de organisatie gebruik van een draaiboek;
 • Houdt rekening met beschikbare middelen en materialen;
 • Zorgt dat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht.
 • De activiteit is gereed voor uitvoering.
3.3.3
Voert uit en evalueert activiteiten
 • Draagt verantwoordelijkheid en neemt beslissingen;
 • Werkt samen met anderen;
 • Komt afspraken na;
 • Rondt activiteit af;
 • Rapporteert over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteit;
 • Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie;
 • Reflecteert op eigen handelen;
 • Vraagt feedback;
 • Verwoordt eigen leerbehoeften.
 • De uitvoering van de activiteit verloopt veilig en volgens opdracht;
 • De activiteit is geëvalueerd.
Kerntaak 3.4: Aansturen van sportkader
Werkprocessen bij kerntaak 3.4 Beheersingscriteria Resultaat
3.4.1
Informeert assisterend sportkader
 • Informeert assisterend sportkader over de inhoud van de les;
 • Komt afspraken na.
 • Het assisterend sportkader is geïnformeerd.
3.4.2
Geeft opdrachten aan assisterend sportkader
 • Geeft assisterend sportkader opdrachten die bij hun taak passen.
 • Het assisterend sportkader voert gegeven opdrachten uit.
3.4.3
Begeleidt assisterend sportkader
 • Bespreekt met assisterend sportkader wat er goed ging en wat de verbeterpunten zijn;
 • Motiveert assisterend sportkader;
 • Analyseert het handelen van assisterend sportkader en neemt op basis hiervan adequate maatregelen;
 • Houdt toezicht op wijze van begeleiden van beoefenaars van yoga door assisterend sportkader;
 • Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen;
 • Houdt zich aan de beroepscode;
 • Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie;
 • Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie;
 • Reflecteert op het eigen handelen;
 • Vraagt feedback;
 • Verwoordt eigen leerbehoeften.
 • Het assisterend sportkader is enthousiast;
 • Het assisterend sportkader is op zijn taak berekend;
 • De opdracht is goed verlopen.